அரண்மனை  3   

   Released on   14 - 10 - 2021  

    பேய்மாமா    

   Released on   24 - 09 - 2021  

    IPC  376    

   Released on  28 - 10 - 2021  

    ஓ... மனப்பெண்ணே....!!     

   Released on   22 - 10 - 2021  

    நறுவி      

   Released on   22 - 10 - 2021  

    சின்ட்ரெல்லா     

   Released on  24 - 10 - 2021  

    மாய நிழல்      

   Released on   24 - 10 - 2021  

    எரிடா       

   Released on   28 - 10 - 2021  

    என்னங்க சார் உங்க சட்டம்       

   Released on   29 - 10 - 2021  

    ஜெய் பீம்        

   Released on   02 - 11 - 2021  

    அண்ணாத்த       

   Released on   04 - 11 - 2021  

    MGR  மகன்       

   Released on   04 - 11 - 2021  
 

     எனிமி   (Enemy)       

   Released on   04 - 11 - 2021
 

     பல்லவி பேக்கரி       

   Released on   12 - 11 - 2021

     அகடு        

   Released on   22 - 10 - 2021

      குருப்       

   Released on   12 - 11 - 2021

      மஹா சமுத்திரம்         

    Released on   14 - 10 - 2021   

      பொன்மாணிக்கவேல்     

    Released on   19 - 11 - 2021   

cover_pic.jpg