விக்ரம்     

    Released on 03-06-2022     

    வீட்ல விஷேசம்     

    Released on 17 - 06 - 2022     

    பட்டாம்பூச்சி      

    Released on 24 - 06 - 2022     

    டான்     

    Released on 13 - 05 - 2022     

    டான்     

    பெஸ்டி  (Bestie)     

    Released on 08 - 07 - 2022     

    மை டியர் பூதம்     

    Released on 15 - 07 - 2022     

    இரவின் நிழல்     

    Released on 15 - 07 - 2022     

    தி லெஜண்ட்     

    Released on 28 - 07 - 2022     

cover_pic.jpg